Stadgar för Kooperativet Spiket ekonomiska förening
Antagna vid årsstämman 2012-06-18

§1. Firma

Föreningens firma är Spiket, Ekonomisk Förening.

§2. Ändamål

Föreningen har till ändamål att skapa verksamhet som har till uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dem arbete/sysselsättning inom café/bageri/sömnadsbranschen, samt genom legoarbeten i form av lättare sorteringsarbeten för industribranschen.

Verksamheten ska leda till att medlemmar med arbetshinder utvecklas och får bättre självkänsla. Kooperativet ska också kunna utgöra en plattform för en bättre beredskap för situationen på arbetsmarknaden eller vidare studier

Föreningen kan även erbjuda rehabiliteringsplatser med sysselsättning för sjuka och långtidsarbetslösa icke medlemmar.

§3. Säte

Styrelsen har sitt säte i Ljungby.

§4. Medlemskap

Till medlem kan antas fysisk och juridisk person som aktivt deltar i verksamheten och stöder föreningens ändamål och värderingar och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut.

§5. Insats

Medlem skall delta i föreningen med en insats som årligen beslutas av årsmötet.

Juridisk person skall delta i föreningen med en insats om minst 3 000 kr.

Medlemsinsatsen för fysisk person av minst 100 kronor ska betalas vid inträde. Medlemsinsatsens storlek beslutas av årsstämman. Medlemsinsatsen återbetalas inte vid utträde.

§6. Årsavgift

Föreningsstämman får besluta om att medlem skall erlägga en årsavgift. Årsavgiften får inte överstiga 500kr.

§7. Avgång och uppsägning av medlemskap

Avgång ur föreningen sker alltid i slutet av räkenskapsåret. Begäran om utträde måste ske senast en månad före årets slut. Annars sker avgången i samband med nästa års valperiod.

Begäran om utträde ur föreningen för medlem skall ske skriftligt till styrelsen.

§8. Uteslutning

Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas av föreningsstämman. Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att deltaga i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

I avvaktan på föreningsstämmans beslut om uteslutning, kan medlem suspenderas av styrelsen. 

§ 9. Styrelsen

Styrelsen utses av föreningsstämman och består av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter för ett eller två år i taget och högst två (2) suppleanter för ett år i taget.

Föreningsstämman utser ordförande för mandattiden, övriga befattningshavare utser styrelsen inom sig.

Styrelsen är beslutför när antalet ordinarie ledamöter (och tjänstgörande suppleanter) överstiger hälften av hela antalet valda ordinarie ledamöter. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslut dock utgöra mer än hälften av hela antalet ordinarie ledamöter.

Suppleant som ej tjänstgör i ordinarie ledamots ställe, får deltaga i förhandlingarna, men ej i besluten. Vi röstning där resultatet blir lika för och emot har ordförande utslagsröst.

Styrelsen äger rätt att utse utskott och arbetsgrupper.

Det är tillåtet att årsstämman väljer in externa styrelseledamöter i styrelsen för att få tillgång till speciell kompetens.

Där ej annat sägs i dessa stadgar eller följer av lag fattas beslut med enkel majoritet.

§10. Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under april månad.

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner det erforderligt eller då det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av minst en revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.

Varje medlem har en röst. Rösträtt genom fullmakt är tillåten, dock får ingen medlem företräda mer än en annan medlem. Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne av den som styrelsen utsett.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall vara utsänd tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till extra stämma skall vara utsänd senast tre veckor före stämman. I kallelsen skall ärenden som skall bli föremål för behandling anges.

Styrelsen skall omedelbart underrätta revisorerna att kallelse utgått till föreningsstämma.

Ärende på ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Anmälan av protokollförare
 3. Upprop och fastställande av röstlängd
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, justeringsmännen är tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 6. Styrelsen förelägger årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Bestämmande av medlemsavgift för nästkommande år
 12. Bestämmande av arvode åt styrelsens ledamöter och förtroendevalda revisorer
 13. Val av styrelse
 14. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter
 15. Val av ordförande
 16. Val av övriga ordinarie ledamöter
 17. Val av styrelsesuppleanter
 18. Val av: revisorer och revisorssuppleant
 19. Val av valberedning jämte sammankallande
 20. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman

§11. Revisorer

En revisor samt en suppleant ska väljas av föreningsstämman för ett år i taget.

§12. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december.

§13. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av två i förening som styrelsen därtill utser.

§14. Årsredovisning

Styrelsen är skyldig att upprätta och avlämna årsredovisningshandlingar omfattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Årsredovisningarna skall avlämnas till revisorerna senast 6 veckor före ordinarie föreningsstämma.

§15. Överskottsdisposition

Uppkommer vinst i föreningens verksamhet skall i lag föreskriven avsättning till reservfond ske. Vad därefter återstår skall enligt föreningsstämmans beslut, avsätta del av vinst till kompetensutveckling för medlemmar, medlemsfrämjande åtgärder, föras i ny räkning eller fonderas för särskilt ändamål som gynnar Spikets framtida utveckling och tillväxt. Ingen ekonomisk vinstutdelning till enskilda medlemmar är tillåten.

§16. Stadgeändring

Stadgarna kan ändras på en föreningsstämma om alla medlemmar är eniga. I annat fall fordras det beslut på två stämmor efter varandra varav det måste vara minst 2/3-dels majoritet på den sista.

Ändring av dessa stadgar kan även ske vid en och samma stämma under förutsättning att samtliga röstberättigade medlemmar är företrädda och eniga i beslutet.

§17. Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen sker genom beslut vid två på varandra följande stämmor. Vid första stämman fattas beslut med enkel majoritet och vid den andra stämman med två tredjedels majoritet.

§18. Behålla tillgångar vid upplösning

Vid föreningens upplösning skall medlemmarna först få tillbaka inbetalda insatser. Inventarier ska gå till frösäljning i största möjliga mån. Vad därefter återstår i form av bankmedel skall fonderas hos i första hand lokalavdelningen ABF Kronoberg för ett möjliggörande av nystart av liknande kooperativ verksamhet i Ljungby vid senare tillfälle. I andra hand ska pengarna gå till distriktet ABF Kronoberg eller det ABF distrikt som vid det aktuella tillfället har Ljungby som sitt ansvarsområde.

§19. Hänvisning till lagen om ekonomiska föreningar

Beträffande föreningens förhållande i övrigt gäller vad som föreskrivits i lagen om ekonomiska föreningar.

§20. Alkohol och/eller narkotika under arbetstid accepteras ej i annat än medicinskt syfte.