Stadgar för Kooperativet Spiket ekonomiska förening
Antagna vid årsstämman 2017-09-26

§1. Firma
Föreningens firma är Spiket, Ekonomisk Förening.

§2. Ändamål
Föreningen har till ändamål att skapa verksamhet som har till uppgift att främja
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dem arbete/sysselsättning inom
café/bageri/catering, sömnadsarbete, städ-, tvätt- och budservice, hushållsnära tjänster, samt
genom legoarbeten i form av lättare sorteringsarbeten för industribranschen. Medlemmarna
deltar genom att arbeta i föreningen eller genom styrelseuppdrag.
Verksamheten ska leda till att medlemmar med arbetshinder utvecklas och får bättre
självkänsla. Kooperativet ska också kunna utgöra en plattform för en bättre beredskap för
situationen på arbetsmarknaden eller vidare studier.
Föreningen kan även erbjuda rehabiliteringsplatser med sysselsättning för sjuka och
långtidsarbetslösa icke medlemmar.

§3. Säte
Styrelsen har sitt säte i Ljungby kommun.

§4. Medlemskap
Till medlem kan antas fysisk och juridisk person som aktivt deltar i verksamheten och stöder
föreningens ändamål och värderingar och som kan förväntas följa föreningens stadgar och
beslut.
Ansökan om medlemskap görs skriftligt till styrelsen och prövas av årsstämman.
Föreningen kan anta investerande medlemmar. De som vill bli investerande medlemmar ska
ansöka på samma sätt som övriga medlemmar. I ansökan och beslut om medlemskapet ska det
framgå att medlemskapet avser investerande medlem. Detta ska även anges i
medlemsregistret efter antagandet.

§5. Insats
Medlem ska delta i föreningen med en insats som årligen beslutas av årsmötet. Insats ska
betalas till föreningens konto enligt styrelsens anvisningar.
Investerande medlem ska delta i föreningen med en insats om 3 000 kr. Investerande medlem
får därutöver delta med frivilliga översinsatser, dock sammanlagt högst 5 000 kr.
Insats ska betalas till föreningens konto enligt styrelsens anvisningar.
Överinsatser kan sägas upp för återbetalning enligt 4 kap. 3§ lagen om ekonomiska
föreningar.
Den obligatoriska insatsen, det minsta belopp medlem ska betalas, återbetalas ej vid medlems
avgång.

§6. Årsavgift
Årsstämman får besluta om att medlem skall erlägga en årlig medlemsavgift. Årsavgiften får
inte överstiga 500kr.

§7. Uppsägning av medlemskap och uteslutning
Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade
beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas av
styrelsen. Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att deltaga i överläggningar och
beslut om föreningens angelägenheter.

§8. Avgång
Medlemskap upphör att gälla per automatik samma dag som en medlem slutar sin anställning
eller avslutar ett förtroendeuppdrag.

§ 9. Styrelsen
Styrelsen utses av föreningsstämman och består av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter
samt högst två (2) suppleanter. Ledamöter kan väljas för tiden fram till slutet av den
årsstämma som hålls första eller andra räkenskapsåret efter valet. Suppleanter väljs för tiden
fram till slutet av den årsstämma som hålls räkenskapsåret efter valet.
Föreningsstämman utser vem som ska vara styrelsens ordförande, i övrigt konstituerar
styrelsen sig själv.
Styrelsen är beslutför när antalet ordinarie ledamöter (och tjänstgörande suppleanter)
överstiger hälften av hela antalet valda ordinarie ledamöter. Är styrelsen inte fulltalig, skall de
som röstar för beslut dock utgöra mer än hälften av hela antalet ordinarie ledamöter.
Suppleant som ej tjänstgör i ordinarie ledamots ställe, får deltaga i förhandlingarna, men ej i
besluten. Vid röstning där resultatet blir lika för och emot har ordförande utslagsröst.
Styrelsen äger rätt att utse utskott och arbetsgrupper.
Det är tillåtet att föreningsstämman väljer in externa styrelseledamöter i styrelsen för att få
tillgång till speciell kompetens.
Där ej annat sägs i dessa stadgar eller följer av lag fattas beslut med enkel majoritet.

§10. Föreningsstämma
Ordinarie stämma, årsstämma, skall hållas senast under april månad.
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner det erforderligt eller då det för
uppgivet ändamål skriftligen begärs av minst en revisor eller minst en tiondel av samtliga
röstberättigade medlemmar.
Varje medlem har en röst. Rösträtt genom fullmakt är tillåten, dock får inget ombud företräda
mer än en medlem. Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne av
den som styrelsen utsett.
Kallelse till föreningsstämma ska vara utsänd tidigast sex veckor och senast fyra veckor före
stämman.
I kallelsen skall ärenden som skall bli föremål för behandling anges.
Styrelsen skall omedelbart underrätta revisorerna att kallelse utgått till årsstämma.
Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna ska skickas per brev med posten eller E-
post. I den mån förutsättningarna enligt bestämmelsen i 1 kap. 8 § lagen om ekonomiska
föreningar är uppfyllda, får alla kallelser och meddelanden skickas digitalt.
Ärende på årsstämma
Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för stämman.
2. Ordförandes anmälan av protokollförare.
3. Upprop och fastställande av röstlängd.
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, justeringsmännen är tillika
rösträknare.
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
6. Styrelsen förelägger årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
9. Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
11. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år.
12. Bestämmande av arvode åt styrelsens ledamöter och förtroendevalda revisorer.
13. Val av styrelse.
a. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter.
b. Val av ordförande.
c. Val av övriga ordinarie ledamöter.
d. Val av styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och revisorssuppleant.
a. Val av ordinarie revisor.
b. Val av revisorssuppleant
15.Val av valberedning jämte sammankallande.
16. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.

§11. Revisorer
En revisor ska väljas av föreningsstämman för tiden fram till slutet av den årsstämma som
hålls räkenskapsåret efter valet.

§12. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december.

§13. Firmatecknare
Förutom av styrelsen tecknas firman av två i förening som styrelsen därtill utser.

§14. Årsredovisning
Styrelsen är skyldig att upprätta och avlämna årsredovisningshandlingar omfattande
förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Årsredovisningarna skall avlämnas
till revisorerna senast 6 veckor före ordinarie årsstämma.

§15. Överskottsdisposition
Fritt eget kapital enligt den fastställda balansräkningen ska, enligt föreningsstämmans beslut
föras i ny räkning. Stämman kan även besluta om att del av överskott ska avsättas för
särskilda ändamål som kompetensutveckling eller andra medlemsfrämjande åtgärder. Någon
annan utdelning av överskott till medlemmarna är inte tillåten.

§ 16. Stadgeändring
Stadgeändring beslutas antingen med enhälligt beslut av samtliga röstberättigade på en
stämma eller med enkel majoritet respektive två tredjedelars (2/3) majoritet av de röstande på
två på varandra följande stämmor. Om stadgeändringen innebär att medlems skyldighet att
betala insatser eller avgifter ökas krävs det en majoritet om minst tre fjärdedelar (3/4) av de
röstande på andra stämman. Innebär ändringen att rätten att gå ur föreningen försämras ska
samtliga röstande vid den senare stämman rösta för förslaget.

§17. Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen sker genom beslut vid två på varandra följande stämmor.
Vid första stämman fattas beslut med enkel majoritet och vid den andra stämman med två
tredjedels majoritet.

§18. Behållna tillgångar vid upplösning
Vid föreningens upplösning ska medlemmarna, i den omfattning behållna medel finns, först få
tillbaka inbetalda insatser. Vad som därefter återstår ska tillfalla Arbetarnas bildningsförbund
Kronoberg (ABF Kronoberg) i syfte om att främja utveckling av ny eller annan kooperativ
verksamhet i Ljungby. Den sista stämman som beslutar om likvidationen ska föreslå särskild
kooperativ verksamhet som ABF ska stödja med behållna tillgångar.

§19. Hänvisning till lagen om ekonomiska föreningar
Beträffande föreningens förhållande i övrigt gäller vad som föreskrivits i lagen om
ekonomiska föreningar.

§20. Alkohol och/eller narkotika under arbetstid accepteras ej i annat än medicinskt
reglerade föreskrivna läkemedel.